GUIDE OF INTERNATIONAL STUDENT APPLICATION 

HƯỚNG DẪN HỒ DU HỌC CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ

I.                   Online Application: Gửi hồ trực tuyến

Link: http://oia.ccu.edu.tw/apply/

You are required to submit documents as following. You will be required to fill in your personal information firstly and upload relevant documents.
When you upload your documents, please only upload pdf files and the limitation is 10MB. 
After your submission, please remember to print and send your application documents via POST to our office. You documents have to reach our office before deadline. 
If you cannot access our online application system, you can download the application form here: http://oia.ccu.edu.tw/ciaeenglish/upload/aboutDoc5/201504281138203H3Q.pdf to fill in. Please send the form with other required documents to our office. 

Bạn hãy điền hồ theo đường link: http://oia.ccu.edu.tw/apply/, sau đó tải những file hồ lên. Dữ liệu bạn tải lên phảiđịnh dạng PDF dung lượng không quá 10 MB.

Sau khi bạn gửi hồ trực tuyến, bạn cần in hồ ra gửi cho chúng tôi qua đường bưu điện trước hạn chót.

Nếu bạn không thể đăng nhập vào hệ thống trực tuyến, bạn thể tải mẫu hồ sở theo đường link: http://oia.ccu.edu.tw/ciaeenglish/upload/aboutDoc5/201504281138203H3Q.pdf

Bạn điền thông tin trong đó gửi cho chúng tôi kèm theo những giấy tờ được yêu cầu.

II.                Application Deadline:  Hạn chót nộp hồ

Season

Fall

Spring (Not for Bachelors)

Deadline

March 31th

October 31th

Announcement

May 31th

December 31th

Admission

Mid-September

Mid-Feburary

 

Học

Kỳ mùa thu

Kỳ mùa xuân  (Không áp dụng cho đại học)

Hạn chót

31/3

31/10

Thông báo kết quả

31/5

31/12

Nhập học

15/9

15/2

 

III.             Required Documents:  Giấy tờ yêu cầu

1.      Application Form: Mẫu hồ

 

2.      The transcript of the highest-level degree you obtained, either in Chinese or English 
(If you get admission, you will be required to provide your transcript of highest degree authenticated by a Taipei representative office in or near by your country.)

Bảng điểm của bậc học cao nhất bạn đạt được với ngôn ngữ tiếng anh hoặc tiếng trung.

(Nếu bạn trúng tuyển tới đây nhập học, bạn sẽ được yêu cầu xuất trình bản điểm được dịch công chứng tại Văn Phòng Đài Bắc)

 

3.       The diploma of the highest-level degree you obtained, either in Chinese or English 
(If you get admission, you will be required to provide your highest degree authenticated by a Taipei representative office in or near by 

Bằng tốt nghiệp của bậc học cao nhất bạn đạt được với ngôn ngữ tiếng anh hoặc tiếng trung.

(Nếu bạn trúng tuyển tới đây nhập học, bạn sẽ được yêu cầu xuất trình bằng được dịch công chứng tại Văn Phòng Đài Bắc)

 

4.      Financial statements issued by financial institutions
You can provide your record of bank account, proof of scholarship you have obtained, etc.

 

Chứng minh tình trạng tài chính

Bạn phải cung cấp giấy xác nhận tài chính của bạnngân hàng hoặc xác nhận học bổng bạn đạt được

 

5.      Two recommendation letters prepared by two different referees
You could  scan inside pages or envelopes of your letters, merge two referees into one document, upload them and please remember to send hard copies as well.

 

Hai thư giới thiệu bởi hai người viết khác nhau

Bạn cần scan thư đó, rồi gộp chung thành một file để tải lên, sau đó hãy gửi bản copy cho chúng tôi.

 

6.       Attach a statement of 500 to 1000 words in Chinese or in English stating your reasons and plans for study at the University

Viết một bản kế hoạch học tập khoảng 500 tới 1000 từ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung nói do kế hoạch du học của bạn.

 

7.      Signed Declaration of Nationality
You can download 
http://oia.ccu.edu.tw/ciaeenglish/upload/aboutDoc5/201502251440375v1c.pdf or via online application system.

 

Lời khai về quốc tịch

Bạn thể tải xuống theo đường link: http://oia.ccu.edu.tw/ciaeenglish/upload/aboutDoc5/201502251440375v1c.pdf hoặc sẵn nếu bạn sử dụng gửi hồ trực tuyến.

 

8.      Documents or Proofs of Language Proficiency or Other Competences (Depending on the departments you are applying)

Chứng chỉ ngoại ngữ (phụ thuộc vào yêu cầu của khoa bạn đăng )

 

IV. Contact Information
If you have any questions, please contact  Ms
. Sun Feng Tsai

TEL :+886-5-2720411 ext.61303
FAX : 
+886-5-2720587

Emailastsft@ccu.edu.tw

Nếu bạn bất cứ thắc mắc nào, hãy liên lạc với Sun Feng Tsai

Điện thoại :+886-5-2720411 ext.61303
FAX : +886-5-2720587

Emailastsft@ccu.edu.tw

IV.             Mailing Address: Địa chỉ gửi hồ


Department of Physics, National Chung Cheng University 
168, University Rd., Min-Hsiung Chia-Yi, 621 Taiwan, R.O.C

 

        C. ACADEMIC PROGRAMS in CCU 

Chương trình học ở CCU

1. College of Humanities

01. Department of Chinese Literature (1BA, 2 MA, 3Ph. D. )  
02. 
Department of Foreign Languages and Literature (1BA, 2MA) 
03. Graduate Institute of Teaching English as a Foreign Language (2MA) 
04. 
Department of History (1BA, 2MA, 3Ph. D. ) 
05. 
Department of Philosophy (1BA, 2MA, 3Ph. D. ) 
06. 
Graduate Institute of Linguistics (2MA, 3Ph. D. ) 
07. 
Graduate Institute of Taiwanese Literature (2MA)

2. College of Science

01. Department of Mathematics (1BA, 2MA, 3Ph. D. ) 
02. Graduate Institute of Applied Mathematics (2MA, 3Ph. D. ) 
03. Graduate Institute of Statistical Science (2MA) 
04. 
Department of Earth and Environmental Sciences (1BA, 2MA) 
05. Graduate Institute of Seismology (2MA, 3Ph. D. ) 
06. 
Department of Physics (1BA, 2MA, 3Ph. D. ) 
07. 
Department of Chemistry and Biochemistry (1BA, 2MA, 3Ph. D. ) 
08. 
Department of Life Science (1BA) 
09. Graduate Institute of Molecular Biology (2MA, 3Ph. D. ) 
10. Graduate Institute of Medical Biology (2MA)

3. College of Social Science

01. Department of Social Welfare (1BA, 2MA, 3Ph. D. ) 
02. 
Department of Psychology (1BA, 2MA, 3Ph. D. ) 
03. Graduate Institute of Clinical Psychology (2MA) 
04. 
Department of Labor Relations (1BA, 2MA, 4In-Service MA) 
05. 
Department of Political Science (1BA, 2MA, 4In-Service MA) 
06. 
Department of Communications (1BA) 
07. Graduate Institute of Telecommunications (2MA) 
08. 
Graduate Institute of Strategic & International Affairs Studies (2MA, 4In-ervice MA) 
09 
Entirely English Doctoral Program in Cognitive Sciences (3Ph. D. )

4. College of Engineering

01. Department of Computer Science and Information Engineering (1BA, 2MA, 3Ph. D. ) 
02. 
Department of Electrical Engineering (1BA, 2MA, 3Ph. D. ) 
03. 
Department of Mechanical Engineering (1BA, 2MA, 3Ph. D. ) 
04. 
Department of Chemical Engineering (1BA, 2MA, 3Ph. D. ) 
05. 
Department of Communications Engineering (1BA, 2MA, 3Ph. D. ) 
06. 
Graduate Institute of Opto-Mechatronics (2MA) 
07. Entirely English Program:
 Master of Science in Advanced Manufacturing Systems (2MA)

5. College of Management

01. Department of Economics (1BA) 
02. Graduate Institute of International Economics (2MA, 3Ph. D. 4In-Service MA) 
03. 
Department of Finance (1BA, 2MA, 3Ph. D. , 4In-Service MA) 
04. 
Department of Business Administration (1BA, 2MA, 3Ph. D. , 4In-Service MA) 
05. Graduate Institute of Marketing (2MA) 
06. 
Department of Accounting and Information Technology (1BA, 2MA, 3Ph. D. , 4In- Service MA) 
07. 
Department of Information Management (1BA, 2MA, 3Ph. D. , 4In-Service MA) 
08. Graduate Institute of Healthcare Information Management (2MA) 
09. Entirely English Program:
 International Master Program in Global Finance (2MA)

6. College of Law

01. Department of Law (1BA, 2MA, 3Ph. D. , 4In-Service MA) 
02. 
Department of Financial and Economic Law (1BA, 2MA, 4In-Service MA)

7. College of Education

01. Department of Adult and Continuing Education (1BA, 2MA, 3Ph. D. 4In- ervice MA)  
02. 
Graduate Institute of Elder Education (2MA) 
03. 
Department of Criminology (1BA, 2MA, 3Ph. D. 4In-Service MA) 
04. 
Department of Athletic Sports (1BA) 
05. Graduate Institute of Sport & Leisure Education (2MA) 
06. 
Graduate Institute of Education (2MA, 3Ph. D. , 4In-Service MA) 
07. Curriculum Studies (2MA, 3Ph. D. ) 
08. 
Center for Teacher Education 
09. 
Master Program of Professional Development for In-Service Teachers (4In-Service MA) 
10. Entirely English Program: 
Educational Leadership and Management Development (2MA)